Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Circuit diagrams, electronic components

Parts of a circuit diagram (části elektrického obvodu):

1 node (uzel = spojení 3 a více větví)
2 branch (větev = část obvodu mezi 2 uzly)
3 conductor / wire (vodič = vodivé spojení)
4 terminal (svorka = výstupní nebo vstupní vodivé ukončení obvodu)
5 loop (smyčka = uzavřená část obvodu)
6 ground (zem = uzemnění)

Electronic components (elektronické součástky):

1 resistor (rezistor)
2 capacitor (kondenzátor)
3 inductor / coil (cívka)
4 power supply dc (stejnosměrný napájecí zdroj)
5 voltage source /voltage supply (zdroj napětí)
6 alternating voltage source (zdroj střídavého n.)
7 current source (zdroj proudu= proudový zdroj)
8 transistor (tranzistor)
9 FET = field-effect transistor (tranzistor řízený elektrickým polem)
10 rectifier diode (usměrňovací dioda)
11 Zener diode (Zenerova / stabilizační dioda)
12 op-amp / operational amplifier (operační zesilovač)
13 loudspeaker (reproduktor)
14 load (zátěž = to, co je připojeno na výstupní svorky obvodu)

Electric circuit quantities  (veličiny v elektrickém obvodu)

R … resistance (odpor)
C … capacitance (kapacita)
L … inductivity (indukčnost)
U … voltage (napětí)
I … current (proud)

Units [of measurement]: (jednotky)

Ω ,kΩ, MΩ,  ….. ohm, kiloohm, megaohm,…
F, μF, … farad, microfarad, …
H, mH,… henry, milihenry, …
V volt
A, mA,… amper, miliamper
__________________________________________________________________________

series circuit (sériový obvod)
parallel circuit (paralelní obvod)

dc/d.c./D.C./DC/ direct current = stejnosměrný proud
ac/ a.c./A.C./alternating current = střídavý proud
a.c. voltage/alternating voltage = střídavé napětí
d.c. voltage = stejnosměrné napětí

Ad 6)  What  is inside a mobile phone / a radio (a television)?

http://www.connected-earth.com/FunandGames/Gadgets/Insideyourmobilephone/index.htm

http://www.connected-earth.com/FunandGames/Gadgets/Insidetheradioset/index.htm